Privacy & disclaimer

Privacy

Teneinde de Verhoeve Advies internetsite en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Verhoeve in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Verhoeve voor welke doeleinden gebruikt en wat Verhoeve doet om uw privacy te beschermen. Verhoeve adviseert u voor het gebruik van de Verhoeve internetsite hiervan kennis te nemen. 
Daarnaast is op de Verhoeve internetsite ook een disclaimer van toepassing. Verhoeve Advies  adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Verhoeve Advies internetsite kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens 
Verhoeve Advies B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Verhoeve internetsite. 
Verhoeve zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de Verhoeve-organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt  
Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de Verhoeve internetsite (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Verhoeve verwerkt deze gegevens teneinde:

- de Verhoeve Advies internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen; 
- de Diensten die via de Verhoeve internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren; 
- de dienstverlening van Verhoeve, al dan niet via de Verhoeve internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen de Verhoeve internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Verhoeve Advies uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten. 
Verhoeve bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden 
Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Verhoeve internetsite bent. Verhoeve gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de Verhoeve internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Tevens maakt deze internetsite gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de internetsite te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de internetsite (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de internetsite gebruikt, rapporten over de internetsite -activiteit op te stellen voor internetsite -exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetsite -activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze internetsite kunt benutten. Door gebruik te maken van deze internetsite geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De Verhoeve Advies internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Verhoeve internetsite. Verhoeve houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Verhoeve internetsite.

Beveiliging 
Verhoeve heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Verhoeve toegang hebben tot uw gegevens zijn - onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels - gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden 
Verhoeve kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Verhoeve is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Verhoeve raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Verhoeve Internetsite, kunt u contact opnemen via info@verhoeve.com

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Verhoeve is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Verhoeve of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhoeve.

Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan:

Verhoeve Advies
Postbus 323
3830 AJ Leusden
e-mail: info@verhoeve.com

Bepaalde verwijzingen in deze internetsite voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Verhoeve geen controle heeft. Verhoeve Advies draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers. 
Daarnaast is op de Verhoeve internetsite ook een privacy statement van toepassing. Verhoeve adviseert u ook hiervan voor het gebruik van de Verhoeve internetsite kennis te nemen.